Vertraging  levering schoolboeken basisonderwijs
Cloudwise

Cloudwise Belgium meldt ons dat de leveringen van schoolboeken slechts met mondjesmaat vooruitgaan. Er zijn nog steeds problemen bij hun logistieke onderaannemer. Lees hier de communicatie van Cloudwise.

Wij begrijpen de boosheid en ergernis bij onze scholen en besturen door de problemen die hierdoor ontstaan. Jullie frustratie is ook de onze.

DOKO heeft regelmatig overleg met Cloudwise Belgium om op de hoogte te blijven van de stand van zaken en de geleverde inspanningen. We houden de druk hoog om in de eerste plaats alle bestelde schoolboeken zo snel mogelijk geleverd te krijgen.

DOKO heeft Cloudwise Belgium formeel in gebreke gesteld in naam van alle scholen die deelnemen aan de raamovereenkomst. Daardoor is het niet meer noodzakelijk dat scholen Cloudwise Belgium nog elk afzonderlijk in gebreke stellen. Als je als schoolbestuur Cloudwise op eigen initiatief al in gebreke hebt gesteld en Cloudwise heeft je vervolgens schriftelijk geantwoord, dan stellen we voor dat je dat verweer van Cloudwise formeel en integraal betwist zonder in detail te gaan. Dat antwoord kan er als volgt uitzien:

“Geachte heer Vermeylen,

In goede orde ontvingen wij uw aangetekende brief van dd.mm.yyyy met daarin uw verweermiddelen t.a.v. ons proces-verbaal van ingebrekestelling van dd.mm.yyyy.

Met deze brief willen wij u in kennis stellen van het feit dat dit verweer integraal wordt betwist.

Om evenwel de lopende minnelijke gesprekken vanuit de aankoopcentrale alle kansen te geven, onthouden wij ons voorlopig van een inhoudelijke repliek t.a.v. uw verweermiddelen.

Dit voorlopige stilzwijgen kan in geen geval beschouwd worden als een aanvaarding van de inhoud van uw brief van dd.mm.yyyy. 

 Wij sluiten ons aan bij de inhoudelijke argumentatie die vzw DOKO als aankoopcentrale heeft opgebouwd en verwoord in haar proces-verbaal van ingebrekestelling. Vzw DOKO deed dit formeel ook namens alle deelnemende klanten/schoolbesturen binnen de raamovereenkomst.

 Met vriendelijke groeten”

Zoals in de nieuwsbrief van 31 augustus vermeld, kunnen scholen een vertragingsboete afhouden van hun factuur. De vertragingsboetes lopen tot op het ogenblik dat de volledige bestelling werd geleverd. 

In de communicatie van Cloudwise wordt ten onrechte gesteld dat een creditnota voor kopieerkosten niet samen kan worden verrekend met de factuur. Zij verwijst hiervoor naar de samenwerking met Belfius Commercial Finance. Alle wettelijke en contractuele bepalingen (o.a. ook wat betreft verificatie en betaling) blijven echter gelden. De overdracht van schuldvordering van Cloudwise aan Belfius doet hieraan geen afbreuk. De besturen kunnen immers al hun rechten en excepties die zij hebben/hadden t.a.v. Cloudwise ook tegenwerpen aan Belfius. Dit betekent dus dat scholen bij laattijdige of onvolledige leveringen helemaal niet gehouden zijn om eerst het volledige opdrachtbedrag te betalen aan Belfius om dan vervolgens via een creditnota van Cloudwise de schuldverordening te vereffenen. 

Wij raden scholen aan in de huidige stand van zaken pas over te gaan tot betaling na ontvangst van hun volledige bestelling. Indien scholen een factuur zouden ontvangen voor gedeeltelijke leveringen wordt geadviseerd om deze formeel te betwisten. Dit kan met een korte schriftelijke repliek en de vermelding dat gelet op het uitblijven van de levering van de volledige bestelling er geen gehoudenheid is tot betaling overeenkomstig de contractuele bepalingen van de raamovereenkomst.

Op het moment van volledige levering kunnen de vertragingsboetes definitief worden vastgesteld. Ook zal er dan duidelijkheid zijn over de schadevergoeding die zij in rekening willen brengen (incl. de kopieerkosten die via het declaratieformulier werden ingediend). Al deze kosten kunnen dan in mindering worden gebracht van het factuurbedrag dat Cloudwise bezorgd heeft aan de scholen. 

DOKO zal een berekening maken van de vertragingsboetes die elke school kan inhouden van haar factuur. DOKO heeft hiervoor bij Cloudwise voor elke school het bestelbedrag (excl. btw), de voorziene leverdatum en de uiteindelijke leverdatum opgevraagd. Dit wordt aan elke school eerst nog ter nazicht voorgelegd en desgevallend gecorrigeerd. DOKO zal de vertragingsboetes berekenen zodat de scholen deze kunnen inhouden op de uiteindelijke factuur die zij rechtstreeks ontvangen van Cloudwise.  Tot op heden heeft Cloudwise deze informatie echter nog niet bezorgd. We blijven in overleg.

 Scholen die intussen hun schoolboeken al volledig geleverd hebben gekregen kunnen de vertragingsboete al zelf berekenen en afhouden van hun factuur. Bij eventuele vragen kun je terecht bij info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen. Scholen kunnen ook wachten tot DOKO de berekening zal kunnen maken.

Wij raden de scholen en besturen ook aan om alle telefoongesprekken met Cloudwise en STACI (de logistieke onderaannemer) steeds schriftelijk via mail te bevestigen naar Cloudwise met DOKO in cc (info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen).Kristine De Saeger
19 augustus, 2021
Archief
CO2-meters
update aankoopprijzen