ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de juridische verhouding tussen vzw DOKO en de rechtspersonen-schoolbesturen die gebruik wensen te maken van de mogelijkheden van de aankoopcentrale van vzw DOKO.
 2. De toetreding tot een bepaalde gunning impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden. 
 3. De toetreding tot een bepaalde gunning geldt als uitdrukkelijke bekrachtiging van het mandaat dat vzw DOKO had om namens het schoolbestuur de gunning te organiseren (art. 1998, tweede lid BW). Door de toetreding tot een bepaalde gunning verleent het schoolbestuur de volmacht aan vzw DOKO om in naam en voor rekening van het schoolbestuur:
  1. alle handelingen in en buiten rechte te stellen die nodig of nuttig zijn voor de correcte naleving van de betrokken gunningsprocedure voor de overheidsopdracht, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het vorderen van schadevergoeding en van dwangmaatregelen;
  2. alle handelingen in en buiten rechte te stellen die nodig of nuttig zijn om de goede uitvoering van de overheidsopdracht zelf af te dwingen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding en van dwangmaatregelen;
  3. op basis van een gemotiveerde opportuniteitsbeoordeling, er autonoom over te beslissen om de overeenkomst al dan niet te verlengen, waardoor schoolbesturen zich gebonden verklaren;
  4. met dat doel alle handelingen te stellen, documenten te ondertekenen, woonplaats te kiezen, op te treden, in de plaats te stellen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig en nuttig kan zijn teneinde voormelde verrichtingen te stellen, met belofte van goedkeuring en bekrachtiging.
 4. Vzw DOKO respecteert in de uitvoering hiervan te allen tijde de wetgeving en handelt steeds als een goede huisvader en te goeder trouw. Toch kan vzw DOKO, behoudens bewezen bedrog of opzet in hoofde van vzw DOKO of haar aangestelden, juridisch nooit aansprakelijk gesteld worden.
 5. In het kader van de door vzw DOKO beoogde transparantie zijn de gedetailleerde dossiers met betrekking tot de procedures altijd en integraal ter beschikking van de schoolbesturen voor nazicht en controle.
 6. Het Belgisch recht is van toepassing op deze juridische verhouding. In geval van enig geschil zullen partijen een minnelijke regeling nastreven; indien dit onmogelijk zou blijken zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd om eventuele procedures te behandelen.