Nieuwe regels voor de borgtochtregeling bij overheidsopdrachten
Wijzigingen vanaf 1 november 2023

Het KB Uitvoering is recentelijk gewijzigd door een Koninklijk besluit van 4 september 2023 (B.S. 21 september 2023).
Dit keer gaat het over de materie van de borgtocht die geregeld is in artikel 25 KB Uitvoering.

Bedrag borgtocht
Het maximumbedrag van de borgtocht bedraagt nog steeds vijf procent van de waarde van de opdracht. Op dit vlak wijzigt er dus niets.

Wanneer wel en wanneer geen borgtocht vragen?

De regel dat er geen borgtocht mag worden gevraagd voor opdrachten waarvan het gunningsbedrag lager is dan 50.000 euro, blijft bestaan.
Nieuw is dat de aanbesteder nu voor alle opdrachten boven dit bedrag gewoon kan beslissen om geen borgtocht te vragen ofwel om een lager percentage te vragen. Het gaat dus niet meer om een te vermelden/te motiveren afwijking van het KB Uitvoering maar om een wettelijk toegelaten praktijk. Het enige wat dient te gebeuren is dat in het bestek wordt vermeld dat er geen borgtocht wordt gevraagd of dat er een borgtocht van een lager percentage wordt gevraagd.

Hoe zit het voor raamovereenkomsten?
Voor raamovereenkomsten blijft de regel dat de borgtocht (als daarvoor wordt geopteerd) gesteld wordt per deelopdracht die is gebaseerd op de raamovereenkomst. De bovenstaande regels gelden dan voor de “deel-borgtocht”.
De aanbesteder van de raamovereenkomst kan nog steeds voor een integrale raamovereenkomst met één opdrachtnemer een globale borgstelling eisen. Hierbij is nu een maximumgrens bepaald van drie procent van het geraamde bedrag van de raamovereenkomst. De aanbesteder van de raamovereenkomst kan uiteraard ook hier een lager percentage vaststellen. In dat geval neemt hij een bepaling in die zin op in de opdrachtdocumenten.

Hoe zit het met het verzoek tot vrijgave van de borgtocht?
In de nieuwe regeling wordt de borgtocht vrijgegeven op initiatief van de aanbestedende dienst, zonder verzoek van de opdrachtnemer. Het feit waaraan de vrijgave wordt gekoppeld is de voorlopige of definitieve oplevering door de aanbestedende dienst. De vrijgave van de borgtocht gebeurt binnen de vijftien dagen van deze oplevering.

Bijkomende formaliteiten
Er zal in de toekomst moeten worden gerapporteerd of er al dan niet een borgtocht wordt gevraagd en zo ja, wat het bedrag hiervan is.

Dit zal moeten gebeuren samen met de (vereenvoudigde) aankondiging van gegunde opdracht. Hiertoe zal een afzonderlijk elektronisch formulier ter beschikking worden gesteld door de FOD BOSA.

Wanneer treden de nieuwigheden in werking?

De nieuwe regels gelden vanaf 1 november 2023 als volgt:
-voor de opdrachten die vanaf die datum bekendgemaakt worden;
-voor de niet te publiceren opdrachten waarvoor vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

An Vrijders 26 september, 2023
Labels
Archief
Wijziging datum laatste fase van de elektronische facturering
Opgelet! Aanpassing derde fase vanaf 1 maart