FAQ

Als lid van DOKO volg je tijdens de inschrijvingsperiode van een raamovereenkomst de instructies  (onder "Hoe inschrijven?") zoals ze zijn voorzien op de themafiche per raamovereenkomst. Om in te schrijven, moet je strategische inkoper zijn. 
Nieuwe raamovereenkomsten worden ook via de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onder de aandacht gebracht.

Bij twijfel contacteer je één van de medewerkers van DOKO.

Om  bestellingen te kunnen doorgeven, is het noodzakelijk om voorafgaandelijk als bestuur, onderwijsinstelling of andere organisatie jouw strategische en/of operationele inkoper(s) te registreren via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. Op die webpagina vind je ook een uitgebreide handleiding. Neem de tijd om de registratie in orde te maken. Lukt de registratie niet, aarzel dan niet om helpdesk.mijn@katholiekonderwijs.vlaanderen te contacteren. 

Maar wat zijn 'strategische en operationele inkopers'? 

Een strategische inkoper werkt aan de inkoopfunctie als geheel en op de inkoopstrategie voor een bepaalde groep goederen of diensten. Een strategische inkoper kan operationele inkopers toevoegen.Het is de strategische inkoper van een bestuur of school die beslist op een raamovereenkomst in te tekenen. De strategisch inkoper is/wordt hiertoe gemandateerd door zijn bestuur. De strategisch inkoper kan ook voor de betrokken school/bestuur een overzicht zien van de raamovereenkomsten waarop reeds werd ingetekend. Je rol van strategische inkoper vraag je aan via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. Kies eerst ‘mijn gegevens’, vervolgens ‘mijn teams’, aanvragen rol 'strategische inkoper'. 

Een operationele inkoper doet bestellingen van bekende producten en diensten die (veelal) binnen een raamcontract vallen. Ook wordt de levertijd bewaakt en contact onderhouden met de leverancier om te zorgen dat wat besteld werd tegen de juiste prijs op de gevraagde tijd, plaats en hoeveelheid geleverd worden.

Een enkele persoon kan zowel strategische als operationele inkoper zijn, ook voor meerdere organisaties

Als je op de Doko-website rechtsboven inlogt met je account (van Katholiek Onderwijs Vlaanderen),  kun je als strategische inkoper alle ingetekende mandaten zien.
- Je klikt op ‘mijn account’ ; er verschijnt een pop up.
- Je ziet 2 vensters:  ‘raamovereenkomsten’ en ‘mandaten’.
- Onder 'raamovereenkomsten' krijg je een overzicht van alle Doko-raamovereenkomsten. Onder 'mandaten' zie je waarop jullie intekenden.

Ben je nog geen strategisch inkoper, dan kun je die rol aanmaken op mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen (zie vraag hierboven).

De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor besturen die een aankoop willen doen. DOKO wil haar leden hierbij ondersteunen. DOKO neemt onder meer de rol op van aankoopcentrale. Een aankoopcentrale plaatst overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor leveringen of diensten voor haar leden. Een bestuur dat beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren DOKO neemt dan het werk van de plaatsing van de raamovereenkomst op zich. Leden kunnen op die manier eenvoudig goederen en diensten aankopen op basis van de raamovereenkomsten afgesloten door DOKO. Het uiteindelijke contract wordt wel rechtstreeks gesloten tussen de afnemer (schoolbestuur/lid DOKO) en de leverancier/dienstverlener

Wat is een aanvaarde factuur?

Schoolbesturen  [1] zijn sinds enkele jaren verplicht om alle bestellingen[2] te plaatsen volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Dat betekent niet automatisch dat voor elke bestelling een zware procedure moet gevolgd worden. Het is ten andere ook niet voor alle bestellingen zinvol om een aanbod in raamovereenkomsten te voorzien.

Deze nota beschrijft de procedure voor het plaatsen van  bestellingen  met een waarde  kleiner dan 30.000 euro, exclusief btw . Het schoolbestuur kan voor zo’n bestellingen beroep doen op de procedure ‘aanvaarde factuur’

De procedure van de aanvaarde factuur mag alleen gehanteerd worden indien de waarde van de ‘opdracht’ lager is dan 30.000 euro, excl. btw. 
Voor duurdere bestellingen moet een andere gunningprocedure gevolgd worden.

Hoe bepaal je of de bestelling die je plaatst thuishoort in een opdracht van minder dan 30 000 euro? De raming van de waarde van een opdracht is binnen de wetgeving overheidsopdrachten aan strikte regels onderworpen. Je houdt bij die raming rekening met de kost van de opdracht over de volledige looptijd, met inbegrip van alle percelen, opties, mogelijke verlengingen in het bestek voorziene herhalingsopdrachten voor werken en diensten (niet voor leveringen), vaste en voorwaardelijke gedeelten, enz.  Bij een opdracht met een looptijd van 1 jaar maar met een in het bestek voorziene jaarlijkse (stilzwijgende) verlenging, wordt voor het bepalen van de waarde van de opdracht rekening gehouden met de maximale looptijd (inclusief de voorziene verlengingen). Je rekent dus alsof elke mogelijke verlenging effectief doorgaat. We herinneren er nog even aan dat de maximale looptijd voor een opdracht in principe vier jaar bedraagt.

Voor leveringen en diensten  bestaat er een  specifieke ramingsregel wanneer deze leveringen en diensten regelmatig worden verleend  of wanneer deze bestemd zijn om binnen een bepaalde termijn te worden hernieuwd. Het gaat bijvoorbeeld om steeds terugkerende aankopen van kantoormateriaal, hardware, software,… Die mogen niet worden geraamd per bestelling.

Dergelijke  terugkerende opdrachten  moeten worden  geraamd op jaarbasis . De wetgeving geeft hier wel een  keuzemogelijkheid . Ofwel wordt geraamd op basis van de totale waarde die tijdens het vorige boekjaar of tijdens de voorgaande 12 maanden zijn besteld aan dergelijke producten of diensten. Ofwel wordt geraamd op basis van de van de opeenvolgende opdrachten die geplaatst zullen worden gedurende de twaalf maanden volgend op de eerste levering, of gedurende het boekjaar, indien dit zich over meer dan twaalf maanden uitstrekt. Hier zal de school dus een inschatting moeten maken.

Het is bovendien  niet toegelaten  om opdrachten te ‘ saucissoneren ’. Die term wordt gebruikt om de werkwijze aan te duiden waarbij het voorwerp van een grote opdracht kunstmatig wordt opgesplitst in verschillende kleinere opdrachten om te omzeilen.

De  raming  van de opdracht die vergeleken wordt met het spilbedrag, wordt bovendien volgens de wetgeving niet gecontroleerd per bestelling of per school maar  per schoolbestuur tenzij de school de volledige opdracht in eigen naam en voor eigen rekening plaatst en opvolgt  (enkel indien een school een afzonderlijke operationele eenheid is en zelfstandig verantwoordelijk is voor haar overheidsopdrachten of bepaalde categorieën daarvan, dan kunnen de waarden op het niveau van elke operationele eenheid worden geraamd).

De wetgeving verplicht je -behoudens de hierboven geschetste regels- niet om het geheel van de opdracht in een enkel geheel aan te besteden. Dat is soms niet wenselijk, niet aangewezen of zelfs onmogelijk. Zolang elke gekozen aanbestedingsprocedure binnen de opdracht maar gebaseerd is op de waarde van de gehele opdracht, stelt zich op dat punt geen probleem.

De te volgen  procedure  wordt bijgevolg  bepaald door de waarde van totale opdracht .

In de praktijk zijn er nog heel wat opdrachten bij een schoolbestuur die in de regel lager zullen liggen dan het grensbedrag van de aanvaarde factuur.

Zo’n overheidsopdrachten met een geraamde waarde < 30.000 euro kunnen vormvrij worden gegund en gesloten. Er gelden amper formele regels. Maar die opdrachten blijven wel onderworpen aan de algemene beginselen van de wetgeving overheidsopdrachten, zoals het eerbiedigen van de vrije mededinging en het gelijkheidsbeginsel.  Dit houdt in dat we altijd de markt op een afdoende manier bevragen. Dit vertaalt zich in de meeste gevallen in het raadplegen van de voorwaarden van minimaal drie ondernemers. Als de voorwaarden op de website, folder,… duidelijk zijn om een gemotiveerde keuze te maken, dan dient niet om een offerte gevraagd te worden. Als er nog bijkomende duiding mogelijk is worden best wel 3 offertes gevraagd.  Het schoolbestuur kiest daarvoor zelf de ondernemers die mogen meedingen en beslist autonoom. Het schoolbestuur heeft in beide gevallen wel de plicht om te motiveren waarom een bepaalde keuze gemaakt wordt. De prijs zal in vele gevallen niet het enige criterium zijn om de beste offerte te kiezen.

Het schoolbestuur moet in staat zijn om aan te tonen dat de markt geraadpleegd is. Documenteren van de stappen in de procedure is daarbij van belang. Dat is uiteraard gemakkelijker als de raadpleging via de website van de ondernemer of per email of brief gebeurt in plaats van per telefoon of mondeling. In dat laatste geval wordt best een schriftelijke neerslag gemaakt van hetgeen besproken is tijdens de raadpleging en wordt de contactpersoon om bevestiging daarvan gevraagd.

Je hebt wel de plicht om te motiveren waarom je een bepaalde keuze gemaakt hebt. Als het gaat om een gesubsidieerde opdracht, kan de subsidiërende overheid dit controleren.
Als je enkel de prijs van 3 spelers hebt vergeleken op het internet dan volstaat als motivering dat je de gedateerde screenshots bewaart in je dossier. 
Als je daarentegen om offertes hebt gevraagd via e-mail dan schrijf je best een korte gedateerde motivering waarom je koos voor onderneming X. Meestal zal dit zijn omdat X de goedkoopste offerte had. Dit hoeft geen uitgebreid gunningsverslag te zijn maar de ondernemers kunnen dit opvragen op grond van het transparantiebeginsel. Ze moeten kunnen begrijpen waarom een andere onderneming het heeft gehaald.
Als je tenslotte wil werken met meerdere gunningscriteria en je hebt deze opgenomen in een bestek dan schrijf je best een uitgebreidere gedateerde motivering van je keuze. Dit hoeft nog geen uitgebreid gunningsverslag te zijn maar de ondernemers kunnen dit opvragen op grond van het transparantiebeginsel. De puntentoekenning moet de ondernemers toelaten om te begrijpen waarom een andere onderneming het heeft gehaald. 

Besluit

Er zijn nogal wat opdrachten van een schoolbestuur die het spilbedrag van 30.000 euro netto niet overschrijden. Voor die opdrachten is een aanvaarde factuur een interessante procedurele oplossing. Het schoolbestuur moet er over waken dat die procedure onder de juiste voorwaarden wordt ingezet en correct wordt uitgerold. Binnen die voorwaarden zal het schoolbestuur erover waken de ondernemer te kiezen met de meest voordelige offerte.


[1] Als we in deze nota de term schoolbestuur gebruiken dan bedoelen we een (hoge)schoolbestuur, instellingsbestuur, centrumbestuur of internaatsbestuur.

[2] We gebruiken de term ‘bestelling’ voor een overeenkomst met een ondernemer voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het presteren van diensten.

[3]Artikel 124 KB Plaatsing: Voor de in hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet bedoelde overheidsopdrachten van beperkte waarde plaatst de aanbestedende overheid zijn opdracht na raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere ondernemers maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht.  Het bewijs van die raadpleging moet door de aanbestedende overheid geleverd kunnen worden”

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.

Definitie in artikel 2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016: 
Sinds 1 juli 2013 zijn alle (hoge)schoolbesturen, internaatsbesturen en centrumbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs volledig onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Vier jaar later, op 30 juni 2017, traden de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, het KB plaatsing en het KB uitvoering in werking. 

Wat betekent dit concreet voor jou als bestuur?  Hoe begin je er aan? Waar dien je rekening mee te houden?
Onze gespecialiseerde medewerkers bij DOKO volgen de evoluties in de wetgeving nauwgezet op en adviseren je op maat.
Besturen die zich graag zelf eerst informeren alvorens hun vragen te stellen, bieden we heel wat interessant lees- en referentiemateriaal  aan. 

Wanneer je intekende op bijvoorbeeld de raamovereenkomst PC’s van DOKO, kun je niet vrijblijvend bij een andere leverancier computers aankopen. Het is niet zo, zoals bepaalde leveranciers willen doen uitschijnen, dat je buiten de raamovereenkomst heel gemakkelijk een bestelling kan plaatsen. Je moet de wet op de overheidsopdrachten respecteren wat er meestal toe zal leiden dat je zelf een opdracht in de markt zal moeten plaatsen.

Je moet eerst over een termijn van 1 (boek)jaar berekenen hoeveel je zal uitgeven aan de aankoop van computers voor al de scholen binnen het schoolbestuur (ook de computers die je binnen de raamovereenkomst bestelt, moet je hierin meenemen).  Ben je van plan om minder dan 30 000 euro uit te geven aan computers dan kun je via de aanvaarde factuur werken.  Eenmaal boven de 30 000 euro moet je een bestek uitschrijven en één van de procedures binnen de wet overheidsopdrachten volgen. Als je dus per boekjaar het bedrag raamt, is de consequentie hier wel dat je elk jaar een nieuwe procedure moet opstarten.

Een gesloten raamovereenkomst is een raamovereenkomst waar voorafgaand aan de plaatsing van de procedure een mandaat wordt gegeven door de toekomstige afnemer. Dit is vooral belangrijk voor overeenkomsten waarbij een volumekorting kan worden bekomen zoals verzekeringen, stookolie, aardgas,… Hierbij is het van belang dat DOKO op voorhand en met (relatieve) zekerheid het volume kan inschatten dat aan de markt wordt geboden via een vaste lijst van afnemers. Op een gesloten raamovereenkomst kan ook slechts gedurende een beperkte periode, voorafgaand aan de plaatsing van de raamovereenkomst, ingetekend worden. Achteraf inschrijven is niet meer mogelijk, tenzij in uitzonderlijk omstandigheden (bv. uitrol BOS-operaties).

Bij een open raamovereenkomst kan op ieder moment van de looptijd van de overeenkomst worden ingeschreven. Er wordt geen voorafgaand mandaat gegeven aan VZW DOKO.  Bij dergelijke raamovereenkomsten zijn er geen beperkingen in tijd om in te schrijven.

 Voor beide raamovereenkomsten houdt de inschrijving op een raamovereenkomst de verplichting in om ook uit die raamovereenkomst af te nemen.

Ja, dit is een engagement gedurende de looptijd van het contract. Eens je je mandaat hebt gegeven, ben je verplicht je hieraan te houden.

Wij herinneren jullie graag aan de driejaarlijkse verplichting om de totale waarde door te geven van alle opdrachten waarvan de waarde onder de Europese bekendmakingsdrempels valt. De Overheidsopdrachtenwet verplicht de aanbestedende overheden, en dus schoolbesturen, om de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij elke 3 jaar de totale waarde door te geven van alle opdrachten waarvan de waarde onder de Europese bekendmakingsdrempels valt.

Het gaat dus over eigen uitgeschreven dossiers boven 30k en onder de Europese Drempel.Aankopen via de raamovereenkomsten van DOKO moeten dus niet worden meegeteld. Het bedrag dat gegund werd van die opdracht telt (je moet dus niet kijken naar factuurbedrag noch naar betaling). 

Over welke drempels gaat het?

  • Voor 2021:

    diensten en leveringen 214 000 euro en werken 5.350.000 euro. (Totaal alle bedragen van in 2021 gegunde opdrachten van diensten of leveringen)

  • Voor 2022 en 2023: 

    diensten en leveringen 215 000 euro en werken 5.382.000 euro.

De federale overheid heeft een online platform https://overheidsopdrachten.belgie.be/nl opgezet voor de input van de informatie ten laatste op 15 maart 2024

Zie ook blog Driejaarlijkse informatieplicht Aanbestedingen onder Europese drempel 2021-2022-2023 | DOKO

Welke documenten hebben jullie best klaar liggen voor de audit? Wat zijn de richtlijnen met betrekking tot de aanvaarde facturen? lees meer

Voor geschillen bij WOO is het NIET de Raad van State maar de burgerlijke rechtbank als beroepsinstantie.

Telemarc is een gratis webinterface die toegang verleent tot verschillende authentieke bronnen (Nationale Bank, BTW en Belastingen, RSZ, KBO, de databank van de erkenning der aannemers van werken). De toepassing is enkel voor aanbestedende overheden toegankelijk, én enkel met als doel inlichtingen over de organisaties die inschrijven op een overheidsopdracht op te vragen.

Om Telemarc te kunnen gebruiken moet de onderneming van de gebruiker gekend zijn met de hoedanigheid aanbestedende overheid in de KBO én moet de gebruiker een functie in de KBO of de rol "Public Buyer" voor deze aanbestedende overheid bezitten.  De rol ‘Public Buyer’ wordt toegekend door de ‘lokale toegangsbeheerder overheidsopdrachten’ binnen je onderneming.

Je kan via Public Search (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html (externe link) ) nakijken of je onderneming gekend is als aanbestedende overheid.

Meer info over Telemarc vind je op de website van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en aanmelden doe je via Aanmelden (belgium.be)

Voor klassieke sectoren:

  • werken € 5.538.000 excl btw

  • leveringen en diensten voor centrale overheid € 143.000 excl btw

  • leveringen en diensten voor decentrale overheid  € 221.000 excl btw